Kies een categorie

Historie


De voorkant van het boek ter gelegenheid van het 100 jarigbestaan van de Jan Harmenshof

Een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van openbare basisschool Jan Harmenshof op 1 februari 1999.1899-1910

griffel, v. (m.) (-s), 1. schrijfstift, inz. een stift van leisteen om daarmee op een lei te schrijven, grift: een punt aan een griffel slijpen; gekleurde, gouden griffels, die met gekleurd papier, goudpapier zijn omplakt.

School B
In 1841 bezocht een onderwijsinspecteur de lagere school in Geldermalsen. Deze stond in de Kerkstraat waar nu, op nummer 47, een ‘slaapgildecentrum’ is gevestigd. In zijn rapport schreef hij dat de school volgens de regels was gebouwd. Bovendien was er een letterkast aanwezig en waren er fraaie koperen kapstokken. Wel stonden de banken te ver van de tafels en hadden sommige banken geen lessenaars. In de winter telde de school 170 kinderen en in de zomer, als er op het land moest worden gewerkt, 81 leerlingen. In 1886 werd de school in de Kerkstraat fors verbouwd. Toch werd al tien jaar later, in 1896, door de districtsopziener in Tiel gewezen op een ruimtetekort. Er waren te veel leerlingen. Men zou zelfs een klas in tweeën moeten delen, waarbij beurtelings een helft les kreeg. Na een aantal openbare en soms ook geheime raadsvergaderingen besloot de gemeente daarom tot de bouw van een tweede school. Om onderscheid te maken tussen de al bestaande school en de nieuwe school, werden ze school A en school B genoemd.
De gemeente kocht voor tweeduizend gulden een perceel aan naast de toenmalige sigarenfabriek, op het punt waar nu de Lingeweg in de D.J. van Wijkstraat uitkomt. Van juni tot november 1898 werd de school gebouwd. Architect was J. Dik uit Leerdam en de aannemer was de Buurmalsense timmerman Th. Baars. Hij bouwde een schoolgebouw met drie lokalen, een gang, toiletten en een bekapping zonder zolder, met daarbij een onderwijzerswoning , voor iets meer dan veertienduizend gulden. De school zou in 1981 afbranden, maar de onderwijzerswoning staat er nog. De 73 schoolbanken, 146 porseleinen inktkokers en drie boekenkasten werden geleverd door de Haagse timmerfabriek Gebrs. Van Malsen. De plaatselijke boekhandelaar Van Hinsbergen leverde schriften, boeken, kaarten, schrijfmaterialen etcetera. De poorten van school B gingen feitelijk voor het eerst open op 1 februari 1899. Op die datum werden A. Weisfelt, tot dan schoolhoofd in Nieuwe Tonge, en mevrouw M. Hovens Gre, afkomstig uit Steenwijk, het schoolhoofd en de onderwijzeres van school B.1910-1920

potlood, o., 2. (...loden), een doorgaans met hout omgeven staafje grafiet om mee te schrijven of te tekenen: een punt aan een potlood slijpen; papier en potlood; - met potlood tekenen; hard potlood, cont ;- ook een derg. staafje met kleurkrijt e.d. (kleurpotlood).

"De oude Radjah"
Abraham Weisfelt, het eerste hoofd van school B, werd in 1902 door B. Brokkelkamp opgevolgd.
"De oude Radjah," zo herinnert mr. G.J. Kolff hem. De heer Kolff zat vanaf 1918 op school B en hij zou later, van 1945 tot 1974, burgemeester van Deil zijn. Hij herinnert zich nog uit die tijd de juffrouwen Van der Pols en Jöbsis en de meesters Van Bavel, Overhagen, De Weyer, Dorgelo en Keppels.
"Brokkelkamp was ambitieus wat de school betreft," aldus de heer Kolff.
"Boven de zes gebruikelijke klassen was er een zogenoemde kopklas, de zevende klas. In deze klas werden de leerlingen bijgewerkt en opgeleid voor het middelbaar onderwijs. Later zou daar de U.L.O. uit voortkomen. Op mijn eerste dag naar school werd ik natuurlijk gebracht. Ik moest immers helemaal van ons huis in de Stationswijk naar de andere kant van de dorpskern. Een mars van minstens een half uur. Zeven jaar lang ben ik in de regel naar school heen en weer gelopen: zes dagen in de week twee keer per dag, dus vier keer een half uur of langer. En dat vonden wij heel gewoon. Van fietsen was nog geen sprake en bovendien was de weg daar veel te slecht voor. Heel vaak liepen we met een heel stel. En maar zingen! Op weg naar huis werd de groep van lieverlee kleiner, tot we met enkelen bij het station aankwamen. De eerste jaren werd ik dan tussen de middag op de canapé gelegd om daar m’n brood op te eten."
De luchtfoto laat Geldermalsen zien rond 1925. Bij de molen (linksonder) komt de Molenweg nog op de Rijksstraatweg uit. In het verlengde van de Molenweg begint de huidige Oranje Nassaustraat. Het schoolplein van school B grensde aan die straat. Waar nu de Emmawijk is en dus ook Jan Harmenshof, stonden in die tijd alleen nog maar fruitbomen. Let ook op de loop van de Linge, vlak langs de Kostverlorenkade en Achter ‘t Veer. Pas na de oorlog zou op het droge een nieuwe brug worden gebouwd en werd de loop van de Linge vervolgens onder de brug door geleid.1920-1930

kroontjespen, v. (m.) (- nen), stalen schrijfpen (om in een penhouder te klemmen) van een bep. fabrikaat met een kroonvormige verbreding.
In de schoolbanken
De heer Kolff vertelt verder: "Op mijn eerste schooldag kwam ik in de eerste klas van juffrouw Van der Pols. Thuis was ik enig kind en ik was een beetje schuchter en verlegen. Komende uit de Stationswijk kende ik vrijwel geen enkel kind in het dorp. Daarom kwam ik, waarschijnlijk na overleg tussen mijn ouders en de juffrouw, naast Fieke Bloemsma van de dokter te zitten, want die kende ik tenminste. Het schoolgebouw bestond uit lokalen langs een lange gang. De lokalen hadden hoge ramen, waardoor we alleen de toppen van de fruitbomen in de aangrenzende tuin en verderweg de blauwe of grauwe luchten zagen. We zaten met twee leerlingen in een bank achter een lessenaar, meisjes bij meisjes en jongens bij jongens, en als ik me goed herinner, waren er vier rijen banken naast elkaar. In elk lokaal zat anderhalve klas. Als de ene klas mondelinge les kreeg, moest de andere klas schriftelijk werk maken. In de loop der jaren nam het aantal leerlingen toe, ook uit de omliggende dorpen, omdat de school een ‘opleidingsschool’ was. Daarom kwamen er lokalen bij, tot wat nu de Oranje Nassaustraat heet."
Twee schoolfoto’s uit het begin van de jaren twintig. Ze werden bewaard door mevrouw Alie van Meenen, dochter van de postbode. Mevrouw Van Meenen herinnert zich nog haar klasgenootjes Fietje Koenen, Johanna Kuiper en Celia van Lit op de eerste foto en ook nog Fieke Bloesma, Dicky Koenen, Pieneke van Ravensteijn en Gerrit Knol op de tweede foto. Verder herinnert zij zich kinderen in haar klas van de families Van Harten, Kievit en Spiering. De derde schoolfoto is van de heer Kolff. Hij vermoedt dat op de foto staan, van links naar rechts op de eerste rij: Rein Verhagen, Arie van Burk, Hors Kolff zelf, Maarten van Kessel, Arie Verweij en Dirk van Ravestein, vervolgens op de tweede rij: Henk van Harten, Adriaan Verhoef, Gerrit Zondag, Rien Markus, (onbekend), Jan van Ledden, Gerrit Knol en Johan Kievit, en tot slot op de derde rij: Wim van Driel, Jan Verweij, Nol Ducroix, Gerard Vogelzang en nog een onbekende. "Ten aanzien van sommige namen twijfel ik, enkele weet ik niet. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen en correcties," aldus de heer Kolff.1930-1940

vulpotlood, o. (...loden), houder met een of meer verstelbare staafjes potlood of kleurstift, die vervangen kunnen worden als ze op zijn.

De U.L.O. van school B
In de loop der jaren kregen school A en school B elk een eigen signatuur. School A was vooral de school voor de kinderen van de werklieden in het dorp en school B stond min of meer bekend als de school voor de leerlingen uit gegoede families. School B werd al snel, vooruitlopend op de leerplichtwet, met een zevende en achtste klas uitgebreid (of zoals we nu zeggen: met een groep 9 en een groep 10). Tegen extra betaling konden de leerlingen van school B zelfs les in Duits, Engels en Frans krijgen. Deze zevende en achtste klas vormden de basis van de U.L.O op school B (Uitgebreid Lager Onderwijs). Pas in 1951 zou deze U.L.O. van de school worden losgeweekt en vervolgens, in 1953, een eigen huisvesting krijgen in een nieuw gebouw aan de Emmalaan. Daar ontwikkelde deze school zich via de Malsna-MAVO naar de huidige scholengemeenschap De Lingeborgh.
In het begin van de jaren dertig was W. Keppels het waarnemend hoofd van school B. In het gemeentearchief zit nog zijn ‘plan voor een 7de leerjaar’. In de meeste vakken (lezen, schrijven, geschiedenis, aardrijkskunde, dier- en plantkunde, zingen en lichamelijke oefening) ging het vooral om een herhaling en een voortzetting van het zesde jaar. Maar er waren ook uitbreidingen daarvan, onder andere met vraagstukken over buitenlands geld, spoorwegdienstregeling, posttarieven, hypotheken, eenvoudige administratie en grafische voorstellingen bij het rekenen, brieven en eenvoudige contracten bij taal en de eenvoudigste verschijnselen van magnetisme en elektriciteit "en - voor zover mogelijk - hun toepassingen in het dagelijksch leven" bij natuurkunde. De meisjes moesten in het vak ‘nuttige handwerken’ stukjes kunnen inbreien en wit goed kunnen verstellen. In 1936 werd het schoolhoofd B. Brokkelkamp opgevolgd door F.J. Spijker. Ook deze voelde zich genoodzaakt een brief over de U.L.O te schrijven aan de ‘Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente’. Omdat in 1937 zes leerlingen voor het examen waren geslaagd, hadden zich maar liefst 26 nieuwe leerlingen voor de U.L.O. aangemeld. Voor zoveel leerlingen waren er echter onvoldoende leerboeken, blinde wandkaarten en overige klassikale leermiddelen. "Het is daarom met vrijmoedigheid," aldus Spijker in zijn brief, "dat ik andermaal Uw College een belangrijke uitgave verzoek te doen, want ik meen dat de U.L.O.-School een onderwijsinstituut van betekenis kan worden voor Geldermalsen en omgeving."1940-1950

bordkrijt, o., krijt om op schoolborden te schrijven.
Duitse les
F.J. Spijker (1936-1951) werd opgevolgd door achtereenvolgens J.C. Belder (1951-1966), J. Kwestro (1966-1974), W.P. Zwaagman (1974-1985) en L.Ph.M. Krajenbrink (sinds 1985). Het was de heer Spijker die school B door de oorlogsjaren leidde, samen met de juffen en meesters Klop, Mulder, De Weyer, Sterk, Keppels en Visser. Het schoolleven in de oorlogsjaren is vastgelegd in notities van de heer Spijker aan het bevoegd gezag. In december 1940 werd anderhalf uur per week gymnastiek ingevoerd en in november 1941, in het zevende leerjaar, drie uur per week les in Duits. In die maand moest ook het lesrooster worden aangepast, wegens kolenschaarste. De leerlingen gingen’s morgens van negen tot twaalf naar school en ‘s middags van half twee tot half vier. Op woensdag- en zaterdagmiddag was er geen school. Uit notities uit december 1944 blijkt dat de lessen toen niet in het schoolgebouw werden gegeven. Wellicht hadden de Duitsers de school voor andere doeleinden in beslag genomen. Er werd onder meer in de kerk lesgegeven. Omdat de kerk op zaterdagochtend werd schoongemaakt, moesten de kinderen op zaterdagmiddag naar school. De examenklas van de U.L.O. kreeg op zaterdagochtend bij meester Mulder thuis les. De derde en vierde klas van de lagere school kregen les in een lokaaltje in ‘de winkel van Bauw’, waarvoor dan wel enkele extra zakken kolen nodig waren.
Mevrouw Corry van Glabbeek (tot voor kort had zij een tabakszaak in de Geldersestraat) zat in de oorlogsjaren op school B. In totaal zou zij 10 jaar op school B zitten, van 1945 tot 1955, want zij volgde er ook de U.L.O. Dat mevrouw Van Glabbeek een goede leerlinge was, blijkt onder meer uit haar rapporten in het schooljaar 1945-1946.1950-1960
vulpen, v. (m.) (-nen), -houder, m. (-s), schrijfpen met holle houder waarin zich een inktreservoir bevindt; (scherts.) in zijn vulpen klimmen, een ingezonden stuk (e.d.) schrijven.
In het geheugen gegrift
Marian van Meenen-Brugge: "In juli 1948 ging ik voor het eerst naar school B in Geldermalsen. Ik was met mijn ouders en zusje van Ilpendam in Noord-Holland naar Geldermalsen verhuisd. We waren gaan wonen in de Burgemeester Verweylaan. Nadat ik eerst met mijn vader in de nieuwe school was gaan kijken, ging ik op de eerste schooldag met Wimmie Vogelzang en Dinie van Toorn naar school. Ik vond het een lelijk gebouw. En zo groot! In Ilpendam hadden we een vrij nieuwe gebouw, met maar twee klaslokalen. Dat was dus een groot verschil. Ik kwam bij juffrouw Abrahamsen in de klas. Mijn plaats was voorin aan de rechterkant, naast Gerie van Driel. Toen we gingen schrijven, riep Gerie door de klas: "Juf, ze schrijft heel anders!" Ik had het schuinschrift geleerd en op school B werd rechtop geschreven. Aan het eind van de ochtend mochten we weer naar huis. Dat was een probleem, want de meisjes met wie ik naar school was gekomen, waren al weg. Daar sta je dan als zevenjarige bij dat grote hek. Ik wist niet eens of ik linksaf of rechtsaf moest. Mevrouw De Vries-Zeijlemaker heeft me toen thuisgebracht. Ik was verdrietig, vond het helemaal niet leuk en wilde heel graag terug naar Ilpendam. Maar dat kon natuurlijk niet. Daarna is het goed gegaan en heb ik het op school B naar mijn zin gehad, met fijne vriendinnen als Jet Versteeg, Rinske Loman, Daisy Merkens, Irene Baayens, Jopie Onink en Riet Valkis. Maar die eerste schooldag staat na vijftig jaar nog goed in mijn geheugen gegrift!" Wim van Meenen zat van 1946 tot en met 1952 op school B. "Mijn eerste meester was H.J.K. Bij. Hij was in de kost in de Achterstraat (later Herman Kuykstraat). Vaak liep ik met hem mee naar school of naar huis. In de tweede klas kreeg ik juffrouw J.E. Jöbsis. Lette je niet op of haalde je een streek uit, dan had ze drie straffen: een tik met het lineaal op je vingers, in de hoek staan of de gang op. In het laatste geval kon je alleen maar hopen dat meneer Spijker, niet toevallig door de gang liep. Was dit wel het geval, dan kon je het schudden. Van de schoolreisjes herinner ik me het reisje naar Artis in Amsterdam. We kregen een glas ranja aangeboden, maar er waren ook gebakjes te koop. Ik kon de verleiding niet weerstaan en kocht er eentje. De prijs weet ik niet meer, maar wel dat al m’n meegekregen zakgeld in een keer op was. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik gepakt ben!"1960-1970
balpen, v. (m.) (-nen), soort vulpen met een beweeglijk kogeltje aan het uiteinde i.p.v. een pen, bolpuntpen.
Zoveel herinneringen
Jan Scholten: "Elf jaar heb ik op school geholpen, van 1974 tot 1985. Samen met leerlingen van de zesde klas ‘brigadieren’ bijvoorbeeld. En met de overblijvers op school was het ook leuk. Ik zou er hele verhalen over kunnen vertellen. Het kerstfeest met boerenkool en worst, het kerstspel en de kerstliedjes, dat was erg mooi. Juf Paula en ik gingen dan de andere dag in alle klassen met de kinderen zingen. Ook met Pasen was het een heel feest. De heer Zwaagman kookte de eieren en in alle klassen gingen de leerlingen met elkaar brood eten. Natuurlijk waren ook de schoolreisjes om niet te vergeten. Van de eerste tot en met de zesde klas mocht ik mee. En zo zijn er zoveel dingen die ik niet zal vergeten: het stencilwerk, de schoolkrant, de sportdagen, de voetbal- en zwemwedstrijden, het laatste jaar met de zesdeklassers, de toneelavond in het Nut, de schoen zetten als Sinterklaas op school kwam (wat altijd een heel werk was, maar wel gezellig) enzovoort. Heel lang nog vroegen veel oud-leerlingen van de school als ik ze tegenkwam hoe het met me ging. Heel leuk! De school was een mooie herinnering waarvoor ik altijd heel dankbaar ben geweest."
Op 3 januari 1999, kort voor het ter perse gaan van deze uitgave, overleed de heer Scholten op 76-jarige leeftijd.
Bij de foto linksboven: de ‘brigadiertjes’ van school B oefenen op het zebrapad bij de stoplichten in het dorp. In het pand op de achtergrond is nu een makelaardij gevestigd. Vroeger woonde juffrouw Van der Pols in dit huis. De foto van de meisjesklas, linksboven op pagina 6, is bijna vanuit hetzelfde standpunt gemaakt als de foto van de brigadiertjes.1970-1980
stift, v. (m.) (-en), 5. staafje potlood in een gewoon of een vulpotlood; staafje kleurstof in een kleurpotlood.
School B wordt Jan Harmenshof
Begin jaren zeventig was het schoolgebouw aan de Herman Kuyk-straat zeventig jaar oud. Het voldeed absoluut niet meer aan de eisen van de tijd. Soms liepen er ratten door de school! Het gemeentebestuur besloot daarom dat er een nieuw gebouw moest komen, op het aangrenzende terrein aan de andere kant van de Oranje Nassaustraat. Ook besloot het gemeentebestuur de school een nieuwe naam te geven, Jan Harmenshof, genoemd naar de voormalige boomgaard waar de nieuwe school zou worden gebouwd (Ook school A kreeg een nieuwe naam, eerst Albert Plesmanschool en nu D’n Bogerd.). Voor het vinden van een nieuwe naam werd een prijsvraag onder de ouders uitgeschreven. De naam Jan Harmenshof werd bedacht door de heer Van Helten, opa van Jilles van Zandwijk, leerling van de school (zie foto). Op 26 oktober 1971 mocht de heer Van Helten een naambord onthullen aan de Herman Kuykstraat. Vier jaar later, in 1975, werd het nieuwe schoolgebouw aan de Koninginnelaan in gebruik genomen. Het werd ontworpen door N.N. Buyserd, architect in Geldermalsen. De school mocht in die jaren voortdurend rekenen op veel belangstelling vanuit de Geldermalsense gemeenschap. In juli 1979 werd in Nieuwsblad Geldermalsen een artikel van maar liefst vijf kolommen besteed aan de afsluiting van het schooljaar. "Vier dagen waren uitgetrokken voor deze onderwijsinstelling om na een jaar van inspanning de leerlingen enige vreugdevolle ontspanning te brengen en men is daarin ten volle geslaagd," zo begint het artikel enthousiast. Met name de musical "Schuif Maar Raak", met hoofdrollen voor onder meer Jan de Vries en Willem Snel, moet een groot succes zijn geweest. Overigens werd de Hollandse kneuterigheid van dergelijke krantenstukjes jaren later op de hak genomen door Kees van Kooten en Wim de Bie, in een van hun Bescheurkalenders. De Bie woonde destijds in de Betuwe. In juni 1989 beschreef hij aan de hand van voorbeelden een week lang de activiteiten op kleuterscholen en basisscholen in de omgeving. Op 29 juni moest ook Jan Harmenshof het ontgelden, met een verslag van de traditionele afsluiting van het schooljaar door de kleuters en "het afscheidsfeest van, èn verzorgd door de oudste leerlingen."1980-1990
schrijfmachine, v. (-s), toestel met klaviertoetsen waarmee men op mechanische wijze direct letterschrift kan voortbrengen dat handschrift vervangt: aan, achter de schrijfmachine zitten.
Zes klassen worden acht groepen
Eind 1980 en begin 1981 werd in het oude schoolgebouw aan de Herman Kuykstraat verschillende keren brand gesticht, maar pas in april 1981 was het goed raak. Eerst ging de sportzaal in vlammen op en drie weken later, in de nacht van 22 op 23 april, de rest van het gebouw. Bij deze brand gingen alle materialen en eigendommen verloren van Wandelsportvereniging Prinses Marijke, Korfbalvereniging Animo, Muziekvereniging Geldermalsen, Jeugdsoos Den Dries en Showkorps Marijke. Meteen na de brand werd voor deze gedupeerde verenigingen een inzamelingsactie op touw gezet. Inmiddels was het nieuwe schoolgebouw aan de Koninginnelaan al aan een uitbreiding toe. De school was immers in die jaren flink gegroeid, van zeven naar veertien klassen, en bovendien kwam de Wet op het Basisonderwijs eraan. Deze wet regelde de samenvoeging van het kleuteronderwijs en het basisonderwijs. Voor Jan Harmenshof betekende het dat de openbare kleuterscholen Pinkeltjesland (tot dan in de Emmalaan) en Het Stationnetje (tot dan in de Burgemeester Vernèdelaan) met de school zouden worden samengevoegd. Vooral de ouders en het team van Het Stationnetje in de Stationswijk hadden daar moeite mee, maar hun bezwaren werden niet gehonoreerd omdat het volgens wethouder Moree om "de grootste onderwijsintegratie van deze eeuw" ging. In maart 1985 ging de gemeenteraad van Geldermalsen dan ook akkoord met een uitbreiding van de school met drie lokalen (de huidige kleuterlokalen aan de zuidkant). Op 31 mei 1985 nam hoofdonderwijzer Wouter Zwaagman, na elf jaar, afscheid van Jan Harmenshof. Zwaagman had er toen meer dan veertig jaar in het onderwijs opzitten. Hij werd opgevolgd door Flip Krajenbrink uit Hippolytushoef, de huidige directeur van Jan Harmenshof. Ook destijds al hadden de kranten behoorlijk veel moeite met de spelling van zijn naam.1990-2000

tekstverwerker, m. (-s), typemachine, gecombineerd met beeldscherm. Het getypte wordt opgeslagen op een band, waardoor de tekst op elk gewenst moment op het beeldscherm geprojecteerd kan worden. Eventuele correcties zijn aan te brengen door het foutieve deel opnieuw in te tikken, zodat niet het geheel opnieuw moet worden overgetypt.

Een basis voor de toekomst
Bij de stichting van de school in 1898 werd gekozen voor het openbaar onderwijs als grondslag van de school. Al die jaren is niet van dit principe afgeweken. Alle kinderen hebben toegang tot Jan Harmenshof, ongeacht hun huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, culturele achtergrond enzovoort. Ieder kind heeft op school gelijke plichten, rechten en kansen. Ieder kind is uniek, heeft een eigen identiteit en moet een kritische, zelfstandige levenshouding ontwikkelen met respect voor de ander. Kinderen hebben er recht op om zich in harmonie te kunnen ontwikkelen en om zich te kunnen ontplooien in een sfeer van rust, regelmaat en orde. De balans daarbij tussen intellectuele vaardigheden enerzijds en sociale vaardigheden anderzijds is een van de kenmerken van het onderwijs op Jan Harmenshof. Het is daarnaast belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. Op Jan Harmenshof krijgen ze daarom zodanig leiding en begeleiding dat ze hun individuele en sociale mogelijkheden en talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daartoe is er in het onderwijs veel ruimte voor de spontane belangstelling van de leerling en wordt er veel waarde gehecht aan de ontwikkeling van creativiteit en presentatie in brede zin. Maar de school is natuurlijk meer dan alleen maar gezellig en leuk. Even belangrijk is dat de leerlingen aan het einde van hun basisschooltijd voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om met succes het voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Jan Harmenshof wil immers op alle fronten een stevige basis zijn voor de toekomst van de leerlingen.
Het team van Jan Harmenshof in het schooljaar 1998-1999: Edith Veldhorst, Trudy Grundel, Anne van der Kolk, Hanneke van Mameren, Sonja Nijhoff (groepen 1 en 2), Truus de Bruine, Saskia ter Horst (groep 3), Petra Drabbe, Ine van de Koogh (groep 4), Else de Maaijer (groep 5), Jan de Vries (groep 6), Jan Harteman (groep 7), Paula Verweij (groep 7 en adjunct-directeur), Hans Baars (groep 8) en Flip Krajenbrink (groep 8 en directeur). Verder zijn aan de school verbonden Tom Pippel (leerkracht tot 1 januari 1999), Hannie Kerkhof (leerkracht), Truus de Haas (remedial teaching), Jolanda Willemsen (logopedie), Han van Lith (conciërge), Tonny Agerbeek, Martie Dirkes en Ella de Ruiter (allen overblijfmoeders), Stijnes de Kruiff (godsdienstles) en Liane Drijver, Roos van Schaik, Kim van Zuylen en Marije Harskamp (allen stagiaires)
Met dank aan
Van Dale (elfde herziene druk, voor de omschrijvingen van het schrijfgerei), uitgeverij Hugo Suringar (voor de oude kaart van Geldermalsen), uitgeverij De Bezige Bij (voor de illustraties uit Het Prentenboek van Tante Pau),de Staatsuitgeverij (voor fragmenten uit Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis), het Simplistisch Verbond (voor het citaat uit de Bescheurkalender 1989), Wolters-Noordhoff (voor de kaart uit de drieëndertigste druk van de Bosatlas uit 1902), K.L.U. sectie Luchtmachthistorie (voor de luchtfoto van Geldermalsen), Nieuwsblad Geldermalsen, Utrechts Nieuwsblad, De Gelderlander, R.D. Timmer, mr. G.J. Kolff, mevrouw C. van Glabbeek, de familie Van Meenen, de familie Scholten, de familie Van der Laan, mevrouw A. Belder, de heer H. van Lith, mevrouw D. van Mameren-van Santen, de heer H. Enting, de heer H. Baars, mevrouw T. de Bruine, mevrouw Dekker, de heer C.M. van Cuijlenburg, mevrouw J. van Kekem-Hol, de familie Van Varik, mevrouw S. van de Water-van Doorn en anderen (voor de beschikbaarstelling van foto’s en overig materiaal).
Deze uitgave werd samengesteld en verzorgd door Jan Harteman en Tom Pippel (materiaalverzameling), Ron van Maanen (archiefonderzoek), Rob Gussenhoven (vormgeving) en Peter van Steen (concept en tekst). Druk: Meerpaal Offset BV.

Openbare basisschool Jan Harmenshof
Koninginnelaan 2-4
Postbus 113
4190 CC Geldermalsen
Telefoon 0345 - 580 291
Fax 0345 - 581 638