Kies een categorie

Het bestuur van de Oudervereniging (de ouderraad)


Aan de school is een ouderraad verbonden. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging, waarvan de ouders lid zijn en bestaat uit ouders en een leerkracht.
De ouderraad tracht de bloei van de school en de betrokkenheid van de ouders te bevorderen.
Samen met het team organiseert de ouderraad tal van activiteiten, die buiten het normale lespatroon vallen, zoals sportdagen, feesten, culturele evenementen, schoolreizen, e.d.
De ouderraad beheert tevens het Schoolfonds, waaruit alle extra activiteiten worden gefinancierd.
De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld, evenals de jaarrekening en de nieuwe begroting. Omstreeks oktober ontvangt u een acceptgiro voor de betaling van de bijdrage.
 
De oudergeleding:
J. Rietbergen, voorzitter 06 - 51475329
voorzitter-OR@janharmenshof.nl
C. Klop, penningmeester 06- 42236121
penningmeester-OR@janharmenshof.nl
L. van Oort, secretaris 0345 - 576301
secretaris-OR@janharmenshof.nl
H. van Haarlem, lid 06-51995651
 
B. van Arkel, lid 06 - 44807231
 
   
 
De personeelsgeleding:  
E. Veldhorst:                                                                                         e.veldhorst@janharmenshof.nl            
M. van Valburg- van Veen m.vanvalburg@janharmenshof.nl
 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt 49,- euro.
Voor leerlingen die na 1 januari instromen vragen we 25,- euro.

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR geeft advies aan het schoolbestuur en behartigt de belangen van de school, de ouders en het personeel.
Het schoolbestuur is weer verplicht -door de Wet Medezeggenschap Onderwijs- de MR te informeren over allerlei schoolzaken en moet in een aantal gevallen advies of zelfs instemming vragen. De belangen van de gezamenlijke MR's van alle openbare scholen binnen het schoolbestuur worden weer behartigd door een gemeenschappelijke MR: de GMR.
 
De oudergeleding:
S. Neuman 06 - 42237639
L. Floor, secretaris 06 - 18685427 
Y. de Penning 06 - 12853760
De personeelsgeleding:
S. ter Horst s.terhorst@janharmenshof.nl
R. Staritsky, voorzitter r.staritsky@janharmenshof.nl
J. Smith, GMR lid, penningmeester j.smith@janharmenshof.nl