Kies een categorie

Overgang voortgezet onderwijs


Protocol Schooladvies groep 8 naar het voortgezet onderwijs


In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit protocol is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs) www.swvbepo.nl.
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een eindtoets maken. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Jan Harmenshof zal in het schooljaar 2018-2019, net als voorgaande jaren, meedoen aan de CITO Eindtoets. Deze CITO Eindtoets zal plaats vinden op 16, 16 en 18 april 2019 en is dus later in het schooljaar gepland dan voor 2015. De uitslag van deze CITO Eindtoets is dus sinds 2015 niet meer van invloed op onze advisering.
 
Het schooladvies

In groep 8 worden de ouders met hun kind in november uitgenodigd voor het  voorlopig adviesgesprek. In dit gesprek geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.
 
Wie zijn betrokken bij de advisering?
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkrachten van groep 7 en 8.
Vanuit de zorg denkt de IB-er mee en als eindverantwoordelijke ook de directie van onze school.
Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.
 
Het voorlopig advies is gebaseerd op de volgende gegevens:
· De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem van de groepen 6,7 en 8
· De resultaten van de NIO toets gemaakt in oktober
· De resultaten van de methode toetsen die gemaakt zijn in september, oktober en november in groep 8
· De resultaten van het KANVAS-leerlingvolgsysteem (sociaal-emotionele ontwikkeling) vanaf groep 7
· De observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude
· De bevindingen van de leerkrachten van groep 6, 7, 8, en indien van toepassing de plusklasleerkracht en de IB-  er
 
Na de CITO-leerlingvolgsysteem M8 toetsen in januari geeft de school een definitief advies. Dit definitieve advies is gebaseerd op de hierboven genoemde gegevens alsmede de resultaten van de M8 toetsen. De ouders en de leerling worden hiervoor uitgenodigd en krijgen gelijktijdig de gelegenheid om het onderwijskundig rapport in te zien. Het advies kan zowel een als twee niveaus omvatten. Het advies van de basisschool is bindend. In het geval van een dubbel advies kan een leerling in een “dakpan”klas geplaatst worden.
 
Aangezien het definitieve schooladvies al wordt afgegeven voor de afname van de CITO Eindtoets nemen wij ook de NIO-toets af. De CITO Eindtoets meet schoolvorderingen, dat is wat de leerling heeft geleerd tijdens zijn schoolcarrière (de feitelijke schoolprestaties). De NIO is een intelligentietest, die meet wat er ‘in’ de leerling zit (de mogelijke schoolprestaties). In het algemeen komen de uitslagen van een schoolvorderingstoets en een intelligentietest met elkaar overeen, maar dat hoeft niet.
 
Zowel  het voorlopig advies gesprek in november als het definitief adviesgesprek in maart  wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer de aanwezigheid van een derde partij gewenst is, dient dit  vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.
 
Taken van de school

Wettelijk moeten basisscholen vóór 1 maart een schriftelijk schooladvies geven aan het VO
Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs
Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft
De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid
De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen d.m.v. gastsprekers en het bezoeken van scholen
De school informeert conform de BOVO procedure de betreffende school voor
voortgezet onderwijs. www.swvbepo.nl
De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om
te zetten in een plaatsing.
Als een leerling de Cito-eindtoets in april beter maakt dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende ouder en leerling. Daarbij worden eveneens de criteria zoals hierboven omschreven sub “schooladvies” in acht genomen. Een enkele hoge(re) Citoscore dan verwacht, is dus niet per definitie een argument om het schooladvies aan te passen.
Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. De school is daarvoor nooit verantwoordelijk.
De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.


Verantwoordelijkheden van de ouders
 
De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het
voortgezet onderwijs
De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het voorlopig en het definitieve advies
De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan
vermeld, deze procedure is te vinden op de site van BEPO www.swvbepo.nl
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van
het advies, alsmede voor het aanleveren van overige relevante stukken (te denken valt bijv. aan een dyslexieverklaring)
De ouders informeren de school over de daadwerkelijke inschrijving, voordat de
termijn is verstreken 
 
Taken van het VO
 
April: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO school
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school
April-Mei: De VO scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
April: Indien een VO school overweegt een leerling niet toe te laten communiceert zij dit met de ouders en de PO school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit
Medio juni: VO communiceert definitief plaatsingsbesluit met ouders en PO school
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school
Juni: Kennismakingsdag/informatiemiddag op scholen voor VO