MR

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR geeft advies aan het schoolbestuur en behartigt de belangen van de school, de ouders en het personeel.
Het schoolbestuur is weer verplicht -door de Wet Medezeggenschap Onderwijs- de MR te informeren over allerlei schoolzaken en moet in een aantal gevallen advies of zelfs instemming vragen. De belangen van de gezamenlijke MR's van alle openbare scholen binnen het schoolbestuur worden weer behartigd door een gemeenschappelijke MR: de GMR.

De oudergeleding:
S. Neuman 06 - 42237639
L. Floor, secretaris 06 - 18685427
Y. de Penning 06 - 12853760
De personeelsgeleding:
S. ter Horst s.terhorst@janharmenshof.nl
R. Staritsky, voorzitter r.staritsky@janharmenshof.nl
J. Smith, GMR lid, penningmeester j.smith@janharmenshof.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl