MR

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR geeft advies aan de directie van de school en behartigt de belangen van de school, de ouders en het personeel.
De directie van de school is weer verplicht -door de Wet Medezeggenschap Onderwijs- de MR te informeren over allerlei schoolzaken en moet in een aantal gevallen advies of zelfs instemming vragen. De gezamenlijke belangen van alle openbare scholen binnen het schoolbestuur worden weer behartigd door een gemeenschappelijke MR: de GMR.

De oudergeleding:
S. Neuman 06 - 42237639
L. Floor, secretaris 06 - 18685427
N. de Groot, 06 - 29521503
De personeelsgeleding:
N. van Overdam n.vanoverdam@janharmenshof.nl 
R. Staritsky, voorzitter r.staritsky@janharmenshof.nl
J. Smith, GMR lid, penningmeester j.smith@janharmenshof.nl
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT