OR

Op school worden veel activiteiten georganiseerd waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. De ouders binnen de ouderraad (OR) verrichten ondersteunende werkzaamheden om deze activiteiten mogelijk te maken. Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:

 Sinterklaasfeest
 Kerstdiner
 Avondvierdaagse
 Schoolreis
 Sport- en speldag
 Paasviering

Voor elke activiteit is een commissie waarin zowel ouders, leerkrachten en eventueel een lid van de ouderraad betrokken zijn. De OR ondersteunt de activiteitencommissies met de organisatie van de activiteiten en evalueert ze nadien. Door de inzet van vele ouders kunnen er jaarlijks leuke dingen georganiseerd worden op school. Mocht u interesse hebben om aan te sluiten bij een activiteitencommissie dan kunt u dit laten weten aan de 1 van de leden van de OR.

Om alle activiteiten op onze school te kunnen laten plaatsvinden, is er natuurlijk ook geld nodig. Het geld wordt verkregen via de vrijwillige ouderbijdrage. De OR beheert deze financiën. Aan het begin van het schooljaar wordt tijdens de algemene oudervergadering de begroting voorgelegd aan de ouders ter instemming.

Voor elk schoolgaand kind krijgt u in januari 2020 een email met daarin een betaallink (Linkpay) vanuit de OBS Jan Harmenshof om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Door middel van de betaallink kunt u de vrijwillige ouderbijdrage van uw kind betalen. Heeft u meerdere kinderen op school dan krijgt u meerdere betaallinks toegezonden.

De OR neemt een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en zo nodig gedeeld met de directeur of doorgespeeld naar de medezeggenschapsraad.

Leden van de ouderraad;

Stephan de Jongh: voorzitter, vader van Jamie groep 4b en Aiden groep 2a
Charlotte Klop- Gardeniers: penningmeester, moeder van Auke groep 6, Josephiene groep 5a en Maurits groep 2a
Miranda Rebergen: secretaris, moeder van Sem groep 7
Hanneke van Haarlem- Hol: moeder van Jasper groep 7 en Jurrian groep 5a.
Berthina Mouallal- van de Wardt: algemeen lid,  moeder van Rayan groep 3 en Rafi groep 2a
Lineke van Oort- Beekvelt: algemeen lid, moeder van Suze groep 6
Stefanie Smits- Balfoort: algemeen lid, Brenn groep 3 en Faye groep 4a

Juf Wijnanda Hak

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT