Plusklas

Wij bieden leerlingen graag de uitdaging die zij nodig hebben

Soms biedt de reguliere leerstof (deels) te weinig uitdaging voor een leerling. Kinderen die op jonge leeftijd te weinig uitgedaagd worden, lopen het risico om zich de verkeerde leer- en werkstrategieën eigen te maken. Ook ervaren ze in onvoldoende mate dat de juiste inspanning nodig is om tot resultaat te komen. Kinderen die te weinig hun eigen mogelijkheden en hun grenzen hebben ontdekt, lopen het risico te gaan onderpresteren, faalangst te ontwikkelen, boos en opstandig gedrag te laten zien, enzovoort.

Op de Jan Harmenshof proberen we hier op te anticiperen door de reguliere leerstof te compacten en vervolgens te verrijken met meer uitdagende opdrachten. Daarnaast kan een leerling worden aangemeld voor de plusklas.

In het jaar 2018/2019 werken we met twee vaste plusgroepen. De eerste groep is een combinatie van leerlingen uit de groepen 7 en 8. Sinds vorig schooljaar bieden we de leerlingen in deze plusklas onder andere Spaans aan. Wij menen dat het goed is de kinderen in aanraking te brengen met een taal, die voor de meeste leerlingen volledig onbekend is. Een van de doelen die we daarmee proberen te bereiken is dat leerlingen gedwongen worden te leren; dat ze iets onder de knie krijgen dat nieuw voor hen is en waarmee zij onder meer kunnen ontdekken dat succes het resultaat is van inspanning in plaats van iets al weten of al snappen.

De tweede groep is een combinatie van leerlingen uit de groepen 5 en 6. In het schooljaar 2018/2019 werken wij in deze groep onder meer met de methode "Werkboek Mindset". Daarmee beogen wij kinderen een groeimindset te laten ontwikkelen. Dit is een vaardigheid, die je steeds opnieuw toepast als iets lastig voor je is, oftewel: wanneer je aan het leren bent. Kinderen leren gedachten als 'Dit is veel te moeilijk voor mij' om te zetten in andere gedachten, bijvoorbeeld 'Welk eerste stapje durf ik wel te nemen?'.Verder werken we in beide groepen onder andere met de methoden "Vooruit", "het Vooruitwerklab", filosoferen en discussiëren wij en hechten wij belang aan samenwerking. Ook wordt gebruik gemaakt van uitdagende spelmaterialen en spellen c.q. lessen, die aanzetten tot creatief en filosofisch denken. Sinds dit schooljaar werken wij weer met het programma Plannex, een mooi systeem waarmee de doorgaande lijn naar de groep is gewaarborgd. Tenslotte zijn er jaarlijks wiskunde clinics voor groep 8. Deze vinden plaats op de school voor voortgezet onderwijs: Lek en Linge afdeling Lingeborgh. Wij hechten belang aan het stellen van eisen aan het werk van de leerlingen. De leerlingen krijgen op vaste tijden een plusklasrapport.

De genoemde lesmethode 'Vooruitwerklab', die is ontwikkeld door het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) te Nijmegen, is gebaseerd op de theorie van de succesvolle intelligentie van Sternberg, waarbij zowel analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden worden aangesproken.

Voor de jongere kinderen (in beginsel de groepen 1 tot en met 4) zijn we vorig jaar een pilot in de vorm van een "mini-plusklas" gestart. Dit schooljaar krijgen deze lessen een vervolg. Wij zullen in deze lessen samen nadenken, samen werken en samen de wereld om ons heen ontdekken. Wij doen dit onder andere met behulp van de methode Vooruit (leerspellen voor de onderbouw). Ook zullen we samen filosoferen. Dit doen we m.b.v. de methode Praatplaatjes.

De lessen in de plusklas worden gegeven door een leerkracht die de opleiding tot specialist begaafdheid heeft gevolgd en afgerond aan de ECHA (European Council for High Ability). De leerkracht van de plusklas informeert de groepsleerkrachten. Deze kunnen er dan voor zorgen dat het werk en de leermomenten uit de plusklas ook terugkomen in de reguliere groep. Op deze manier willen wij een doorgaande lijn van de plusklas naar de klas zo veel mogelijk waarborgen. Het totale aanbod in de plusklas wordt regelmatig geëvalueerd door de werkgroep begaafdheid en is constant in ontwikkeling.

Aan de leerlingen in de plusklas worden hoge eisen gesteld op allerlei gebieden. Onder meer op het terrein van concentratie, leerproces (meer dan op-product), zelfreflectie, samenwerken, fouten leren maken en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces. Een ochtend in de plussklas moet dan in beginsel ook niet worden gezien als een beloning of een uitstapje, maar als een nuttige en wenselijke aanvulling op het onderwijsaanbod.

In 2016 is de Jan Harmenshof aspirant-lid geworden van de Vereniging BPS (Begaafdheids Profiel Scholen).
De scholen die lid zijn van deze vereninging kenmerken zich door kwalitatief en hoogwaardig onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Op 23 april 2018 zijn wij gevisiteerd. De visitatiecommissie was enthousiast en heeft de Jan Harmenshof voordragen als volwaardig lid. Op 31 oktober 2018 hebben wij het certificaat in ontvangst mogen nemen, zodat wij ons nu officieel een begaafdheidsprofielschool kunnen noemen. Iets waar we zeker trots op zijn. Nadere informatie over de vereniging is te vinden op: www.begaafdheidsprofielscholen.nldeze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl