Certificering

Op 17 september 2019 is door een vertegenwoordiger van de Marnix Academie een audit uitgevoerd aan basisschool Jan Harmenshof te Geldermalsen naar aanleiding van de vraag om het certificaat ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’ Marnix TalenT School, keurmerk A, te prolongeren. In de voorbereiding op het bezoek is door de school een beschrijving gemaakt van de vormgeving van haar onderwijs in het Engels en zijn documenten opgestuurd die bewijs leveren van de wijze waarop de school werk maakt van de manier waarop zij niveau A blijft bewaken.

Hierbij het verslag van de auditor Klaas Hoorn:

Basisschool Jan Harmenshof te Geldermalsen komt in aanmerking voor prolongatie van het certificaat tot ‘Erkend aanbieder van meertaligheid’ (Marnix TalenT School, keurmerk A).
Sterke punten:

  •              motivatie van en draagvlak binnen het hele team, inclusief directie
  •              professionaliteit van de aanpak scholing leerkrachten
  •              zichtbaarheid in de school (rijke leeromgeving)
  •              sterke groei van internationalisering en de manier waarop dit handen en voeten krijgt
  •              de verschillende wijzen waarop Engels wordt getoetst
  •              uitdagende werkvormen buiten de lessen om (English afternoon, speaking contest, e.a.)

Taalvaardigheid leerkrachten
Er wordt zeer veel aandacht besteed aan de taalvaardigheid van de leerkrachten. Alle leerkrachten moeten hun taalvaardigheid testen met een online taalvaardigheidstest. Op grond daarvan wordt een scholingsplan gemaakt . De taalvaardigheid van de leerkrachten wordt gemonitord door Rose Staritsky. Zij is bevoegd docent Engels en heeft als coördinator goed zicht op de kwaliteiten van de leerkrachten. Zij doet lesbezoeken en geeft de leerkrachten ontwikkelingsgerichte feedback, met name waar het gaat om hun taalvaardigheid. Daarnaast is er een vaste coach aan de school verbonden: een docent uit het voortgezet onderwijs. Het mooie van deze aanpak is dat er eerst co-teaching wordt gedaan, waarna de leerkracht zelf aan de slag gaat in haar klas en de coach feedback geeft op de les: waar gaat het goed en wat zijn ontwikkelpunten. In het verleden zijn de meeste leerkrachten een of meerdere keren naar Pilgrims in Canterbury geweest.

Didactiek
In het gesprek werd duidelijk dat er in het verleden veel aandacht is geweest voor de opbouw van een les(senserie). Deze input kwam vooral van Rose Staritsky en ook cursussen en conferenties hebben bijgedragen tot het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.Er wordt serieus werk gemaakt van CLIL. Sowieso wordt Engels gecombineerd met creatieve vakken en bewegingsonderwijs; tijdens de ‘English afternoons’ komt ‘real CLIL’ aan de orde. Op dit moment wordt de keuze gemaakt om Engels te verbinden aan thema’s die op dat moment relevant zijn. Er wordt dan serieus gekeken naar het verbinden van taal- en vakdoelen. Er worden soms ook ad hoc thema’s gekozen; vooral natuur en milieu (temperatuur, het sterrenstelsel) krijgt hierin een belangrijke plek. In het gesprek kwam naar voren dat het goed zou zijn om als school visie te ontwikkelen op CLIL,  hetgeen zou kunnen leiden tot een goede leerlijn CLIL, waarbij bewuste keuzes worden gedaan, en CLIL een serieuzere plek zou kunnen krijgen in het curriculum.

Internationalisering
Internationalisering heeft een sterke plek gekregen in het onderwijs van de Jan Harmenshof. Er is contact met een aantal partnerscholen waarmee fysieke uitwisselingen plaats vinden; er wordt  geskyped en gemaild door leerlingen. In april 2019 heeft de school een E-twinning award gewonnen voor het project ‘postcards from our hometowns’. De leerlingen waren bijzonder enthousiast bij dit project. Leerlingen gaan eens per jaar op kamp naar Duitsland, waarbij ze uitgedaagd worden om effectief te communiceren met leeftijdsgenoten (samen koken of anderszins), waardoor zij niet alleen hun vreemde taal verbeteren, maar ook werken aan het vergroten van hun interculturele competentie.

Toetsing
Er is goed over toetsing nagedacht. Er wordt op verschillende wijzen getoetst. In groep 6 en 8 wordt de Anglia toets gemaakt. Naast lees- luister- en schrijfvaardigheid wordt ook spreekvaardigheid getoetst. Rose is gecertificeerd assessor bij Anglia; zij neemt de gesprekjes met de leerlingen af. Leerlingen bouwen een taalportfolio (soort taalbiografie), waarin alles wordt bewaard wat zij hebben gedaan met Engels en waar zij trots op zijn.

Tot slot
Naast de jaarlijkse projectweken en de English afternoons vindt er jaarlijks een ‘speaking contest’ plaats. Eerst binnen de school, daarna tijdens een speaking contest met scholen binnen het bestuur (Fluvium). Opvallend is dat het niet zozeer de vwo-leerlingen zijn die  deze contest winnen, maar dat het vaak aankomende vmbo-leerlingen zijn.

Mooi om te zien op welke manier de Jan Harmenshof samenwerkt met de omliggende scholen voor voortgezet onderwijs. Omdat sommige vmbo-leerlingen op een hoog niveau instromen voor Engels, is het dan mogelijk dat een basis(beroepsgerichte leerweg) leerling op een hoger niveau (kader, gemengd of theoretisch) Engels mag volgen. Er vindt regelmatig overleg plaats met het voortgezet onderwijs.

 Klaas Hoorn, Utrecht, 18 september 2019 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT